Oslo lietuvių bendruomenės įstatai

(Priimta 2001-03-11, pakeitimai 2013-03-03, 2015-05-10, 2017-04-08, 2022-05-24)
 
§ 1. Pavadinimas
 
Oslo Lietuvių Bendruomenė (trumpinys – OLB).
 
Bendruomenė įkurta 2001 m. kovo 11 dieną, Steigiamojo suvažiavimo metu.
 
§ 2. Tikslai
 
Bendruomenė yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija. Bendruomenės pagrindiniai tikslai yra:
 
– Išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę
 
– Padėti Lietuvai ir dalyvauti Norvegijos – Lietuvos savitarpio bendradarbiavimo projektuose
 
– Skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie Lietuvą Norvegijoje
 
– Bendradarbiauti su Norvegijoje ir kitose šalyse esančiomis organizacijomis, remiančiomis Lietuvą
 
§ 3. Narystė
 
Bendruomenės nariu gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų asmuo, mokantis nario mokestį.
 
§ 4. Nario mokestis
 
Nario mokesčio dydis nustatomas OLB suvažiavimo metu. Nario mokestis renkamas / mokamas už kalendorinius metus, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Paskutinio OLB suvažiavimo metu nustatytas nario mokestis – 300 NOK vienam asmeniui.
 
§ 5. OLB Valdyba
 
OLB Valdyba sudaryta iš 8-ių pagrindinių narių. Valdybos nariai viešu balsavimu renkami Suvažiavimo metu. Valdybos pirmininkas (-ė) slaptu balsavimu išrenkamas iš išrinktų valdybos narių OLB Suvažiavimo metu. Valdyba pirmojo posėdžio metu išrenka sekretorių (-ę) ir iždininką (-ę). Valdyba gali spręsti klausimus ir priimti sprendimus, kai dalyvauja 5 jos nariai. Balsavimas gali vykti ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Kai balsų skaičius yra lygus, pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas. 
 
Valdybos pirmininkas (-ė) ir nariai renkami dvejiems metams. Valdybos nariai šios kadencijos laikotariu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. Naujas valdybos narys (-ė) renkamas visiems nariams balsuojant e-paštu. 
 
§ 6. OLB revizorius
 
Bendruomenė turi 1-ą revizorių (-ę), kuris (-i) renkamas (-a) Suvažiavimo metu.
 
§ 7. OLB Suvažiavimas
 
Suvažiavimas vyksta vieną kartą per dvejus metus. Nariai apie tai informuojami mažiausiai prieš vieną mėnesį. Siekiama kad mėnesį prieš suvažiavimą visiems nariams būtų pateikiama metinė Oslo Lietuvių Bendruomenės veiklos ataskaita, o suvažiavimo metu – revizoriaus patvirtinta metinė Oslo Lietuvių Bendruomenės finansinė ataskaita ir pasiūlymai sekančių metų biudžetui. Bendrijos narių pasiūlymai, kuriuos norima svarstyti suvažiavimo metu, turi būti perduoti OLB valdybai prieš 14 dienų iki metinio suvažiavimo. Suvažiavimo metu renkami § 5 ir § 6 išvardinti asmenys. Suvažiavimo metu priimami įstatų pakeitimai. Už pakeitimų įrašymą į įstatus atsako Oslo Lietuvių Bendruomenės valdyba.
 
§ 8. Neeilinis bendrijos suvažiavimas
 
Neeilinis bendrijos suvažiavimas šaukiamas valdybos sprendimu arba 1/3 bendrijos narių  reikalavimu.
 
§ 9. Balsavimo teisė
 
Kiekvienas bendrijos narys (-ė) turi vieną balsą. Kai balsų skaičius yra lygus, tada pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.
 
§ 10. OLB kalba 
 
Bendrijos suvažiavimai ir valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bendrijos pagrindiniai dokumentai vedami lietuvių kalba. Renginių metu naudojamos lietuvių, norvegų ar kitos kalbos.
 
§ 11. OLB būstinė 
 
Bendrija jungia visus narius, Norvegijos lietuvius ir kitus norinčius dalyvauti mūsų veikloje asmenis, ir neturi pastovios būstinės. 
 
§ 12. Bendruomenės veiklos finansavimas
 
Bendruomenė yra OLB narių nuosavybė ir yra išlaikoma iš narių mokesčių, renginių metu surinktų lėšų, aukų bei dovanų.
 
§ 13. OLB veiklos nutraukimas
 
Bendruomenės veikla gali būti sustabdyta sekančio arba neeilinio bendruomenės suvažiavimo metu, jei 3/4 suvažiavime dalyvaujančių narių balsuoja už tokį sprendimą.